X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی


- بیایید سال های زنده بودن را در بیداری بگذرانیم چون سال های زیادی را به اجبار باید خفت.

- آدم وقتی فقیر میشود خوبی هایش هم حقیر میشود اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیب هایش هم هنر دیده میشود و چرندیاتش هم حرف حسابی بحساب می آید.

- هیچکس دنیا را آنچنان که هست نمیبیند. بلکه هرکس دنیارا آنچنان که خودش هست میبیند.

- چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است.

- آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک میریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد.