در شگفتم که سلام در هر دیداری آغاز است اما در نماز پایان، شاید که پایان نماز آغاز دیدار باشد... (دکتر شریعتی)


در روزگار جهل، شعور خود جرم است. (دکتر شریعتی)


اگر انسان‌ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معده ‌شان بود، اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت. (البرت آینشتین)


از پی هر گریه آخر خنده ایست// مرد آخربین مبارک بنده ایست. (مولوی)


ما باید ناامیدی های کوچک را بپذیریم، ولی نباید هرگز امیدهای بزرگ بی انتها را از دست بدهیم. (مارتین کینگ لوتر)